Algemene voorwaarden – Salon Ahura – Schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist

Algemene voorwaarden Ahura Skin & Beauty Salon 


1. Algemeen 
Onder deze voorwaarden wordt  onder “Salon Ahura” verstaan Ahura Skin & Beauty Salon gevestigd onder KvK 85727407 – Vestigingsnr. 000051755416 – op adres Van Musschenbroekstraat 60 2522 AS ‘s-Gravenhage ( Den Haag) .
Onder deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan de gene Salon Ahora opdracht geeft tot een behandeling. 
Onder  deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan alle diensten uitgevoerd middels apparatuur die aangeboden worden Salon Ahura 
Deze voorwaarden zijn onderdeel van iedere overeenkomst tussen client en Salon Ahura.  Expliciet vallen hieronder de afspraken voor een behandeling. 

De overeenkomst behelst de opdracht tot behandeling 

Salon Ahura mag is gerechtigd ten alle tijden niet in gaan op onredelijke en/of ongebruikelijke verzoeken ten tijde van de behandeling. 

Om een behandeling te starten dient men onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming te verlenen aan Salon Ahura door het invullen van het intakeformulier van Salon Ahura.  De client verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud om deze eventuele medische gegevens te verwerken met als doel voor de behandeling en afwikkling van de behandeling. 

Elke informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de behandeling  dient client tijdig Salon Ahura van op de hoogte te brengen.  Eventuele medische achtergronden , allergie of eerder belemmeringen in eerdere behandelingen dienen tijdig door client aan Salon Ahura te worden geinformeerd. 

De tarieven op de site zijn actueel en kunnen ten alle tijde wijzgigen , eventueel meerwerk zijn niet hierin opgenomen en worden vooraf en/of tijdens te behandeling na consult met client uitgevoerd. 

Betalingen dienen vooraf en direct na de behandeling te worden betaald.  Vergoedingen door de zorgverzekering en eventueel de hoogte hiervan dient door client zelf met zijn/haar zorgverzekering te worden afgehandeld.  Tenzij anders dient client altijd het volledig bedrag verschuldigde bedrag direct te betalen. 

Indien er een factuur is verzonden dient deze binnen 14 dagen te worden betaald ongeacht of deze factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Bij eventuele betalingsachterstand is Salon Ahura bevoegd eventuele behandelingen op te schorten en resterende factuur zijn direct opeisbaar. 

In gevel van hinder kan een client de behandeling annuleren indien deze uiterlijk achtenveertig  (48) uur tevoren is afgezegd. Zegt de client niet tijdig af dan is men 50% van de behandeling schulding. 

Afspraken dienen per email of telefonisch worden geannuleerd, De annulering wordt geregistreerd door Salon Ahura en bevestigd middels een email. Het telefonisch niet bereikbaar zijn kan geen reden zijn van het niet tijdig afzeggen van een afsrpraak. De client heeft een inspanningsplicht om binnen de openingstijden en binnen de gestelde annuleringstijd een afpraak te annulleren. Voor het herplannen van een afspraak gelden dezelfde voorwaarden als een annulering. 

Salon Ahura kan geen garantie geven op de aantal behandelingen die nodig zijn of de uitkomst van een behandeling.

Salon Ahura is niet aansprakelijk bij beschadiging aan huid door o.a. tatoegages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.  

Klachten dient een client direct , althans binnen 48 uur. Client en Salon Ahura spannen zich in om ter zake tot een oplossing te komen.  Een klacht dient per email te worden ingediend. en zal worden bevestigd middels een ontvangstbewijs door Salon Ahura. 

Salon Ahura kan deze voorwaarden tussentijds wijzigen en worden binnen 1 maand voor in behandeling zijnde clienten op de hoogte gebracht.